Regulamin

Projekt "Wioska internetowa - ksztacenie na odlego na terenach wiejskich"
realizowany jest przy wspfinansowaniu Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

REGULAMIN CENTRUM KSZTACENIA


1
Postanowienia oglne

 1. Centrum Ksztacenia na odlego (CK) jest orodkiem zlokalizowanym na terenie wiejskim, penicym rol owiatowo-kulturaln, wyposaonym w sprzt komputerowy z dostpem do Internetu zapewniajcy korzystajcym moliwo ksztacenia ustawicznego w formie on-line.
 2. Z usug Centrum Ksztacenia moe korzysta kada osoba zamieszkujca teren wiejski zainteresowana korzystaniem z zasobw CK w celu m.in.: zdobywania, podnoszenia i uzupeniania wiedzy, umiejtnoci i kwalifikacji, uzyskania dostpu do dbr kultury przez Internet.
 3. Centrum Ksztacenia czynne jest w godzinach:
  • poniedziaek 10:00 - 18:00
  • wtorek 10:00 - 18:00
  • roda 10:00 - 18:00
  • czwartek 10:00 - 18:00
  • pitek 10:00 - 18:00
  • sobota 10:00 - 14:00
  • niedziela 10:00 - 14:00
 4. Korzystanie z usug Centrum Ksztacenia moe odbywa si wycznie pod opiek pracownika obsugi CK.
 5. Kadorazowe korzystanie z zasobw jest rejestrowane w bazie danych CK.
 6. Pracownik obsugi CK ma prawo odmwi korzystania z zasobw CK osobie, w stosunku do ktrej zachodzi przypuszczenie, e znajduje si pod wpywem alkoholu lub innych rodkw odurzajcych.
 7. Osoba korzystajca z zasobw CK:
  • nie moe zachowywa si w sposb utrudniajcy innym uytkownikom korzystanie z zasobw Centrum
  • kadorazowo zobowizana jest do zachowania czystoci i porzdku na stanowisku komputerowym oraz do pozostawienia stanowiska w stanie niepogorszonym
  • ponosi odpowiedzialno materialn za szkody wynike z niewaciwego lub nieuprawnionego uytkowania sprztu bdcego wyposaeniem CK, do wysokoci poniesionej szkody

2
Wykorzystanie sprztu i oprogramowania

 1. Komputer CK mona wcza tylko i wycznie po uzyskaniu zgody pracownika obsugi.
 2. Do administrowania sieci w Centrum Ksztacenia uprawniony jest wycznie pracownik obsugi.
 3. Pracownik obsugi przydziela kademu uytkownikowi prawa do konkretnych zasobw lokalnej sieci komputerowej i konto uytkownika. Niedopuszczalne s dziaania, majce na celu uzyskanie nieupowanionego dostpu do zasobw sieci.
 4. Korzystajcy z pracowni maj prawo uywa wycznie wasnych kont w sieci komputerowej.
 5. Zabrania si:
  • wszelkich form zachowa, ktre mog prowadzi do zakcenia dziaania lub uszkodzenia sprztu i nieprawidowego dziaania oprogramowania oraz korzystania z oprogramowania majcego na celu utrudnienie pracy w systemie sieciowym lub naruszenie jego zabezpiecze
  • instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na dyskach komputerw stanowicych wyposaenie Centrum Ksztacenia, bez zgody pracownika obsugi
  • przechowywania na komputerach stanowicych wyposaenie Centrum Ksztacenia wszelkich plikw zawierajcych treci sprzeczne z prawem i normami etycznymi, a take stanowicych potencjalne zagroenie dla sprztu komputerowego, oprogramowania i zgromadzonych danych (np. wirusw komputerowych)
  • dokonywania przez uytkownikw Centrum jakichkolwiek napraw, konfiguracji sprztu, samowolnego manipulowania sprztem (rozczania przewodw, odczania klawiatur, monitorw, myszy, rozkrcania jednostek centralnych itd.)
  • tworzenia oraz uruchamiania programw wirusowych, niszczcych zasoby programowe i sprztowe komputera
  • samowolnego uywania w Centrum wasnych nonikw danych bez ich sprawdzenia programem antywirusowym; kadorazowe uycie wasnego nonika danych wymaga zgody pracownika obsugi
  • dokonywania jakichkolwiek operacji dyskowych (zmian w strukturze zbiorw i katalogw) bez zgody pracownika obsugi
  • spoywania posikw i napojw na terenie Centrum Ksztacenia
  • przechowywania materiaw atwopalnych, magnesw, metali namagnesowanych, w tym take noszenia biuterii magnetycznej
 6. Wszelkie nieprawidowe dziaania, awarie i uszkodzenia sprztu stanowicego wyposaenie Centrum Ksztacenia, a take instalacji, w tym w szczeglnoci uszkodzenia izolacji kabli elektrycznych, naley bezzwocznie zgasza pracownikowi obsugi.

3
Postanowienia kocowe

Nieprzestrzeganie przez osob korzystajc z zasobw CK niniejszego regulaminu oraz polece pracownikw obsugi jest podstaw do zawieszenia w prawach uytkownika.

Dbrowa Grnicza, dn. 01.07.2008 r.

Dyrektor Projektu
Bogdan Wieczorek