Informator

Projekt

Projekt ?Wioska internetowa - ksztacenie na odlego na terenach wiejskich? realizowany przez Fundacj Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w partnerstwie z Przedsibiorstwem Telekomunikacyjnym Optoland S.A. by odpowiedzi na konkurs ogoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w styczniu 2007 roku w ramach Dziaania 2.1a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwj Zasobw Ludzkich 2004-2006. Gwnym celem projektu jest utworzenie na terenie caego kraju sieci Centrw Ksztacenia, a take objcie wsparciem Internetowych Centrw Edukacyjno-Owiatowych. Tym samym projekt zakada zapewnienie szerokiemu gronu mieszkacw terenw wiejskich moliwoci edukacji na odlego. Projekt ma umoliwi uzupenianie bd poszerzanie wiedzy i kwalifikacji.

Kade Centrum Ksztacenia i Internetowe Centrum Edukacyjno-Owiatowe jest wyposaone w nowoczesny sprzt komputerowy (5, 10 lub 15 stanowisk roboczych i 1 stanowisko obsugi) z bogatym zestawem oprogramowania i szerokopasmowym dostpem do Internetu. Dodatkowo projekt przewiduje wyposaenie w meble biurowe, telefony VOIP, urzdzenia wielofunkcyjne, rzutniki multimedialne i inny niezbdny sprzt. Korzystajcym z zasobw Centrw (Beneficjentem Ostatecznym) moe by kady mieszkaniec obszarw wiejskich, niezalenie od jego wieku, pci, poziomu wyksztacenia i sytuacji zawodowej. Korzystanie z Centrw jest bezpatne.

Trudno podway fakt istnienia zoonych dysproporcji cywilizacyjnych silnie rnicujcych wie i miasto. Podejmowanie inicjatyw i przedsiwzi na rzecz szeroko pojtego rozwoju i modernizacji wsi z pewnoci wpywa na zmniejszanie powstaych przez lata barier geograficznych, edukacyjnych, infrastrukturalnych i mentalnych.

Z naszego punktu wiedzenia, jednym z najbardziej wspczenie niepokojcych zjawisk, ktre dotyka gminy wiejskie, jest utrudniony dostp do edukacji i ksztacenia.

wiadomo naglcej potrzeby stworzenia dla spoecznoci wiejskiej moliwoci bezporedniego kontaktu z aktualnymi trendami szkoleniowymi a dziki temu w perspektywie zniwelowania przepaci edukacyjnej oddzielajcych wie od zmodernizowanych orodkw miejskich staa si gwn motywacj do realizacji projektu "Wioska internetowa - ksztacenie na odlego na terenach wiejskich".

Projekt zakada utworzenie oglnopolskiej sieci 630 Centrw Ksztacenia na odlego, jako gwnych orodkw dziaalnoci owiatowej w miejscach ich lokalizacji. By finansowany ze rodkw Unii Europejskiej oraz budetu pastwa w ramach Dziaania 2.1a SPO RZL jako efekt wsppracy Fundacji RAPZ oraz Przedsibiorstwa Telekomunikacyjnego Optoland S.A.

Gwnym zaoeniem projektu byo wsparcie wiejskich spoecznoci lokalnych poprzez zwikszanie dostpu do edukacji oraz promowanie na terenach wiejskich idei ksztacenia przez cae ycie. Z usug uruchomionych Centrw Ksztacenia moe korzysta kada osoba zamieszkujca teren wiejski, zainteresowana uzupenianiem i poszerzaniem swojej wiedzy, podnoszeniem swoich kompetencji czy zdobywaniem nowych kwalifikacji.

Z przyjemnoci zapraszamy do odwiedzania tych nowoczesnych placwek owiatowych i korzystania z zasobw Centrw. Jednoczenie wyraamy nadziej, e nasze zaangaowanie oraz cise dopasowanie podejmowanych dziaa do miejscowych, lokalnych potrzeb przysuy si zrwnowaonemu rozwojowi Pastwa regionu w przyszoci.