Informator

E-learning

Dynamiczny rozwj nowoczesnych technologii, w tym nowoczesnych technologii informatycznych jest jednym z podstawowych czynnikw wywoujcych intensywne zmiany niemal we wszystkich dziedzinach. Zachodzcy we wspczesnym wiecie szybki postp techniki informatycznej, telekomunikacyjnej i tzw. multimediw powoduje, e otoczenie w jakim yjemy podlega ogromnym przeobraeniom. Zmieniaj si rwnie modele i metody nauczania. Jedn z nowoczesnych, coraz bardziej powszechnych metod nauczania jest wanie e-learning, inaczej edukacja lub nauczanie na odlego lub edukacja wirtualna.

E-learning polega na przekazywaniu wiedzy za porednictwem sieci (np. poprzez standardow przegldark internetow). Dziki wykorzystaniu bogatego potencjau mediw elektronicznych, skutecznoci nowych technologii przekazu informacji i komunikacji, a przede wszystkim specjalistycznemu oprogramowaniu, nauka jest dzi moliwa i dostpna dla kadego, w niemal kadym miejscu (wystarczy komputer z podczeniem do Internetu) i w dowolnym czasie. Poniewa zastosowanie nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych umoliwia atwy i szybki przekaz nie tylko teorii (opisy, instrukcje, prezentacje, streszczenia, wykady, artykuy, itp.) ale rwnie dwikw (gos) i obrazw (filmy, animacje, grafika), samo szkolenie, pomimo swojego niecodziennego jeszcze charakteru, moe okaza si naprawd interesujce a zdobywanie wiedzy "na odlego" - bardzo proste i przyjemne.

W czasach prnie rozwijajcej si gospodarki, wzrastajcej konkurencyjnoci rynkw oraz zintensyfikowanej promocji przedsibiorczoci, podejmowanie dziaa rozwijajcych struktur spoeczestwa informacyjnego, opartego na wiedzy jest spraw priorytetow. "Wirtualna szkoa" stanowic nowy wymiar edukacji i bdc zasadnym oraz wartociowym uzupenieniem klasycznego nauczania stacjonarnego w peni wpisuje si w takie dziaania.

Szkolenia metod e-learning dostarczaj wiele korzyci. Jedn z najwaniejszych jest indywidualizacja procesw nauczania i uczenia si poprzez dostosowanie poziomu trudnoci przekazywanych treci do poziomu wyksztacenia i wiedzy osb szkolonych oraz dziki temu bardziej efektywne podnoszenie ich kwalifikacji. Wrd innych zalet e-learningu mona wymieni obnienie kosztw edukacji i jej upowszechnienie, zwikszenie moliwoci samoksztacenia, wysok i niezmienn, powtarzaln jako szkole, moliwo wielokrotnego odtwarzania zaj, poszczeglnych lekcji (moduw) czy te wicze, adekwatnie do potrzeb i umiejtnoci osb szkolonych. Ponadto kady uczestnik wirtualnego szkolenia moe liczy na sprawiedliw, zupenie obiektywn ocen wynikw swojej pracy i poziomu posiadanej wiedzy (oceny dokonuje komputer na podstawie cile okrelonych kryteriw).

Skuteczno uczenia si "na odlego" zaley jednak przede wszystkim od poziomu motywacji osoby szkolonej i chci pogbiania przez ni swojej wiedzy, jej systematycznoci i samodzielnoci oraz odpowiednich, przynajmniej podstawowych umiejtnoci obsugi komputera i Internetu.

Nie ulega wtpliwoci, e ju w najbliszej przyszoci wikszo przedsiwzi edukacyjnych bdzie w mniejszym lub wikszym stopniu opiera si na technologiach komputerowych i internetowych. Wdroenie, w ramach projektu "Wioska internetowa - ksztacenie na odlego na terenach wiejskich", profesjonalnych rozwiza zapewnia kademu uczestnikowi szkole:

  • nieodpatne szkolenia z zakresu podstaw obsugi komputera i Internetu oraz kompleksow pomoc przy korzystaniu z dostpnych zasobw (jeeli wystpi taka potrzeba),
  • bezpatny dostp do wysokiej klasy sprztu komputerowego z szybkim czem internetowym,
  • dostp do bazy szkole (platforma e-edukacyjna) oraz multimedialnej biblioteczki (pakiet komputerowych programw edukacyjnych, w tym sowniki, encyklopedie, atlasy),
  • nieograniczony dostp do list dyskusyjnych i forum (wymiana dowiadcze, wiedzy, moliwo zadawania pyta i uzyskiwania na nie odpowiedzi, wyjanianie wtpliwoci, rozwizywanie problemw, pokonywanie trudnoci),
  • odpowiednie, sprzyjajce warunki pracy i nauki.