Dodatkowa Działalność CK - 2008

31.12.2008

Orodek Pomocy Spoecznej w Dobrej w okresie od 01.03.2008 r. do 31.12.2008 r. realizowa projekt: "POMӯ SOBIE - od biernoci do aktywnoci". Od kwietnia odbyway si zajcia ze specjalistami: psychologiem, doradc zawodowym, prawnikiem i informatykiem w ramach Projektu Systemowego "POMӯ SOBIE - od biernoci do aktywnoci" wspfinansowanego przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Dziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji. Patronat nad projektem mia Wojewdzki Urzd Pracy w Szczecinie. Liderem projektu byo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w obzie. Beneficjentami projektu bya grupa 8 bezrobotnych kobiet z terenu naszej gminy.

Projekt by realizowany przy wsppracy z Centrum Ksztacenia w Bienicach, program zaj z informatykiem obejmowa 64 godziny i odby si kurs komputerowy po ktrym wszyscy uczestnicy kursu otrzymali certyfikaty

W centrum Ksztacenia w Bienicach odby si kurs komputerowy z zakresu:
- elementarnej budowy komputera
- podstaw obsugi pakietu Office
- obsugi internetu

Od maja 2008 rozpoczy si zajcia z informatykiem.
Zajcia odbyway si w Centrum Ksztacenia w Bienicach. Uczestniczki projektu przez cztery miesice zapoznaway si z obsug internetu i podstawowych programw komputerowych tj. (Microsoft Excel, Word, PowerPoint). Zajcia miay na celu poszerzenie moliwoci w znalezieniu pracy, poprzez dostp do Internetu, w ktrym zawarte s niezbdne informacje potrzebne by skutecznie pozyska zatrudnienie. Ponadto obsuga podstawowych programw umoliwi skonstruowanie dokumentw aplikacyjnych, wymaganych przez przyszych pracodawcw.

Cel Projektu: Wzrost aktywnoci zawodowej i spoecznej, a przez to zapobieganie wykluczeniu spoecznemu poprzez zmian statusu uczestnikw projektu z dugotrwale bezrobotnych klientw OPS na pracujcych lub gotowych do podjcia pracy. Aktywizacja zawodowa, umoliwienie uczestnikom ponownego wejcia na rynek pracy poprzez kompleksowe wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe (tworzenie indywidualnych planw), doskonalenie umiejtnoci, szkolenie komputerowe oraz porady prawne.